Protecció de Dades

2.1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: ENAGE 2002, SLP (en endavant CLÍNICA DENTAL CLOFENT)

Dir. Postal: C/ Ametllers, 10 – 43800 Valls

Telèfon: 977602937

Correu electrònic: valls@clinicadentalclofent.com

2.2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

CLÍNICA DENTAL CLOFENT tracta la informació que faciliten els Interessats amb les següents finalitats:

– Pacients: Gestió i administració de pacients per facilitar la prestació dels serveis i tractaments sanitaris sol·licitats. Gestió i conservació de la història clínica.

– Contactes: Manteniment de la llibreta de contactes. Gestió de les comunicacions de l’empresa, com ara contestar a les sol·licituds d’informació, aclariments o dubtes i comunicació amb clients

2.3. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

En el cas de les prestacions dels nostres serveis, la base legal per al tractament de les seves dades és l’interès legítim del responsable. En els tractaments que ho requereixin, la base legal per al tractament serà el consentiment de l’interessat.

En el cas d’enviament d’informació i respostes a sol·licituds: La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment prestat.

2.4. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimización de les dades o la destrucció total dels mateixos.

De la història clínica es conservará com a mínim durant quinze anys des de la data d’alta de cada procés assistencial, juntament amb les dades d’identificació de cada pacient, la documentació següent: Els fulls de consentiment informat, els informes d’alta, els informes quirúrgics i el registre de part, les dades relatives a l’anestèsia, els informes d’exploracions complementàries, els informes de necròpsia i els informes d’anatomia patològica La documentació que integra la història clínica no esmentada anteriorment es pot destruir un cop hagin transcorregut cinc anys des de la data d’alta de cada procés assistencial.

2.5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Generalment, les dades personals no és comuniquessin a tercers, llevat dels casos legalment previstos. Hi podrà haver comunicacions de dades, sempre amb el seu consentiment, a altres professionals amb l’exclusiva finalitat d’avaluació assistencial, terapèutica, científica i docent.

2.6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si CLÍNICA DENTAL CLOFENT està tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Els Interessats tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els Interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els Interessats poden oposar oposar-se al tractament de les seves dades. CLÍNICA DENTAL CLOFENT deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè pot exercir els seus drets dirigint-se a Xiquets de Valls, 11 – 43800 Valls. Email: valls@clinicadentalclofent.com, adjuntant còpia del document que acrediti la seva identitat.

L’Interessat té també dret a retirar el consentiment prestat per al tractament de les dades i presentar reclamació davant l’autoritat de control: Agencia Española de Protección de Datos – C/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid – Tel: 901 100 099 – 91 266 35 17 – www.agpd.es.